Rozdział 3. Algorytmy

W poprzednim rozdziale omówiłyśmy ogólnie zastosowanie modeli w nauce o danych. W tym rozdziale zagłębimy się w algorytmy.

Algorytm jest procedurą, czyli zestawem kroków lub reguł potrzebnych do wykonania zadania. Algorytmy stanowią jedną z fundamentalnych koncepcji w informatyce — lub inaczej: są jej blokami konstrukcyjnymi i tworzą podstawy projektowania eleganckiego i efektywnego kodu, przygotowania i przetwarzania danych oraz inżynierii oprogramowania.

Niektórymi z podstawowych typów zadań rozwiązywanych za pomocą algorytmów są: sortowanie, wyszukiwanie i problemy obliczeniowe oparte na grafach. Choć konkretne zadanie, w rodzaju sortowania wykazu obiektów, można wykonać wieloma różnymi algorytmami, istnieje pojęcie „najlepszego” ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.