Rozdział 9. Wizualizacja danych i wykrywanie oszustw

Do powstania tego rozdziału przyczyniły się dwie osoby: prof. Mark Hansen z Columbia University oraz Ian Wong, naukowiec zajmujący się wnioskowaniem statystycznym w Square. (To znaczy był tam w listopadzie 2012 roku, gdy zawitał na naszym kursie. Obecnie pracuje w Prismatic). Ci dwaj mówcy (a także pomieszczone tu podrozdziały) nie reprezentują jednej spójnej tematyki, aczkolwiek obaj będą omawiali wizualizację danych... i obaj pochodzą z Kalifornii! Nieco poważniej: obaj są ludźmi pełnymi przemyśleń (jak wszyscy nasi współautorzy), którzy głęboko przeanalizowali takie tematy i kwestie jak kryteria dobrego kodu, natura języków programowania jako środków wyrazu i centralne zagadnienie tej książki: ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.