Rozdział 12. Epidemiologia

Współtwórcą tego rozdziału jest David Madigan, profesor i kierownik Katedry Statystyki w Uniwersytecie Columbia. Madigan ma na koncie ponad 100 publikacji w takich dziedzinach jak statystyka Bayesowska, wydobywanie danych, metody Monte Carlo, nadzór farmakologiczny (ang. pharmacovigilance) i probabilistyczne modele graficzne.

Wykształcenie i kariera zawodowa Madigana

Madigan ukończył Trinity College w Dublinie w 1980 roku. Specjalizował się w matematyce z wyjątkiem ostatniego roku, na którym zaliczył pakiet wykładów ze statystyki i zajęcia z komputerami: kurs Pascala, systemów operacyjnych, kompilatorów, sztucznej inteligencji oraz teorię baz danych i opanował elementarne umiejętności informatyczne. Potem przez sześć lat ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.