Rozdział 15. Głos studentów

Każdy algorytm to materiał wydawniczy.

Emily Bell, dyrektorka Tow Center for Digital Journalism w Columbia University Graduate School of Journalism

Do współuczestnictwa w napisaniu niniejszego rozdziału zaprosiłyśmy studentów, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji kursu „Wstęp do nauki o danych”[208]. Postanowili oni wykorzystać swój rozdział do podzielenia się swoimi przemyśleniami i wrażeniami na temat tego kursu. Współautorami rozdziału są: Alexandra Boghosian, Jed Dougherty, Eurry Kim, Albert Lee, Adam Obeng i Kaz Sakamoto.

Proces myślowy

Kiedy studiujesz naukę o danych, nie możesz zacząć od niczego innego, jak tylko od rzeczy najnowszych.

Wstępny wykład z fizyki zazwyczaj obejmuje mechanikę, elektryczność i magnetyzm, ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.