Rozdział 16. Następna generacja badaczy danych, arogancja i etyka

Na zakończenie chcemy zastanowić się nad tym, co się już dokonało i co — mamy nadzieję — jeszcze Cię czeka.

Co zostało zrobione?

Książka miała osiągnąć dwa główne cele: uzmysłowić, co to znaczy być badaczem danych, i nauczyć Cię, jak wykonywać nieco z tego, czym zajmuje się badacz danych.

Mamy nadzieję, że wywiązałyśmy się z obu tych zadań.

Pierwszy cel został osiągnięty w ten sposób, że różni współautorzy rozdziałów dali różnorodne i bezpośrednie świadectwo, czym jest badacz danych. Co do drugiego celu, to jesteśmy dumne z rozległości poruszonych tematów — nawet jeśli nie udało nam się tego zrobić tak starannie, jak zamierzałyśmy.

Niewykluczone, że można by to zrobić lepiej, toteż w ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.