Przedmowa

Rachel Schutt

Nauka o danych[1] (ang. data science) jawi się jako nowa gałąź w przemyśle (przedsiębiorczości) i jak na razie nie została jeszcze dobrze określona jako dziedzina akademicka. Ta książka odzwierciedla aktualne wysiłki zmierzające do ustalenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czym jest nauka o danych? Książka została oparta na cyklu zajęć zatytułowanych „Wstęp do nauki o danych”, które po raz pierwszy obmyśliłam i zorganizowałam w Columbia University jesienią 2012 roku.

W zrozumieniu książki i jej genezy może okazać się pomocna pewna wiedza o mnie i o tym, co mnie skłoniło do zorganizowania tych zajęć.

Motywy

Mówiąc w skrócie, utworzyłam kurs, o którego potrzebie istnienia myślałam już podczas studiów, lecz wówczas, w latach ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.