Rozdział 3. Ilościowe metody badawcze

Przede wszystkim zaprezentuj dane.

Edward Tufte

Skoro już omówiliśmy różne pytania, na które będziesz starać się szukać odpowiedzi w ramach swoich działań badawczych, poruszymy teraz zagadnienie dwóch rodzajów badań związanych z projektowaniem produktów: ilościowego i jakościowego. W tym rozdziale i następnym zajmiemy się historią, wariantami i zastosowaniem tych dwóch metod. Wszystkie odnoszące sukcesy produkty powstają w wyniku łącznego wykorzystania owych metod, przy czym nie ma jednego, optymalnego wzorca. Jako że stosowanie różnych metod wymaga różnych umiejętności, zdecydowanie zachęcamy do tworzenia zespołów składających się z ludzi o zróżnicowanych kompetencjach.

Badania ilościowe od podstaw

Get Badanie UX now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.