Rozdział 8. Przygotowanie sesji badawczej

Kodeks zawiera wytyczne, a nie żelazne reguły.

Kapitan Barbossa, Piraci z Karaibów

Opracowanie adekwatnych pytań jest kluczowe dla każdego przedsięwzięcia badawczego. Dobór metod i zarządzanie logistyką są konieczne, aby prawidłowo ukształtować oczekiwania zespołu projektowego. Ostatecznie jednak wszystko to na nic się nie zda, jeśli nie uda się przeprowadzić samych badań. W tym rozdziale zajmiemy się taktycznym aspektem prowadzenia badań, w tym poszczególnymi rolami w zespole i wykorzystaniem dokumentów opisanych w rozdziale 6.

Reguły postępowania

Ludzkie zachowania rządzą się pewnymi regułami. Czy to chodzi o uprawianie sportu, granie w planszówki, życie rodzinne czy walkę o przetrwanie w hierarchii ...

Get Badanie UX now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.