Rozdział 13. Porządkowanie chaosu

Marzenie pochłania tyle samo siły co planowanie.

Eleanor Roosevelt

Jeśli dotarłeś do tej części książki, oznacza to, że udało Ci się zadać pytania adekwatne do tematu, przeprowadzić rekrutację uczestników i przeprowadzić badania ilościowe lub jakościowe. Strudzony badacz nigdy jednak nie spoczywa na laurach, ponieważ dopiero teraz nadchodzi najważniejsza część każdego protokołu badawczego: analiza badań, czyli porządkowanie chaosu. W tym rozdziale zdemistyfikujemy wiele spośród wyzwań i utrudnień związanych z analizą.

Na co komu analiza?

Zespoły projektowe często starają się przejść bezpośrednio od badań do projektowania i produkcji. Wynika to z założenia, że skoro badacze już mieli styczność z danymi, to ...

Get Badanie UX now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.