O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Znaki wzorców dopasowywania

Informacje prezentowane w tym punkcie pochodzą z podręcznika bash dostępnego na stronie http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html.

Tabela A-19. Znaki wzorców dopasowania

Znak

Znaczenie

*

Dopasowanie dowolnego ciągu tekstowego, włącznie z ciągiem pustym.

?

Dopasowanie jednego dowolnego znaku.

[ ... ]

Dopasowanie dowolnego z wymienionych znaków.

[! ... ] lub [^ ... ]

Dopasowanie każdego znaku oprócz wymienionych.

Konstrukcje [] pozwalają również na stosowanie następujących klas znaków standardu POSIX (więcej informacji na ich temat zawierają strony podręcznika systemowego poleceń grep i egrep).

[[:alnum:]] [[:alpha:]] [[:ascii:]] [[:blank:]] [[:cntrl:]] [[:digit:]] [[:graph:]] [[:lower:]] [[:print:]] [[:punct:]] [[:space:]] ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required