Składnia pliku konfiguracyjnego mechanizmu readline

Biblioteka GNU Readline zapewnia obsługę wiersza polecenia, za pomocą którego użytkownik komunikuje się z interpreterem bash i innymi narzędziami GNU. Jest ona niezwykle elastyczna w konfiguracji, ale większość osób o tym nie wie.

W tabelach A.22, A.23 i A.24 została zgromadzona tylko część opcji, którymi użytkownik może się posługiwać. Pełne ich zestawienie znajduje się w dokumentacji biblioteki Readline.

Informacje zamieszczone w tym punkcie zostały pobrane bezpośrednio ze dokumentacji Cheta Rameya (http://tiswww.case.edu/php/chet/readline/readline.html).

Tabela A-22. Ustawienia biblioteki Readline

Zmienna

Opis

bell-style

Reguluje sposób pracy biblioteki Readline w chwili, gdy powinien zostać wyemitowany ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.