O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Składnia pliku konfiguracyjnego mechanizmu readline

Biblioteka GNU Readline zapewnia obsługę wiersza polecenia, za pomocą którego użytkownik komunikuje się z interpreterem bash i innymi narzędziami GNU. Jest ona niezwykle elastyczna w konfiguracji, ale większość osób o tym nie wie.

W tabelach A.22, A.23 i A.24 została zgromadzona tylko część opcji, którymi użytkownik może się posługiwać. Pełne ich zestawienie znajduje się w dokumentacji biblioteki Readline.

Informacje zamieszczone w tym punkcie zostały pobrane bezpośrednio ze dokumentacji Cheta Rameya (http://tiswww.case.edu/php/chet/readline/readline.html).

Tabela A-22. Ustawienia biblioteki Readline

Zmienna

Opis

bell-style

Reguluje sposób pracy biblioteki Readline w chwili, gdy powinien zostać wyemitowany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required