O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Etapy przetwarzania polecenia

Zagadnienie przetwarzania informacji wiersza poleceń było wielokrotnie wzmiankowane w poszczególnych rozdziałach książki. Omawialiśmy w nich sposób interpretowania znaków apostrofu (''), cudzysłowu ("") oraz lewego ukośnika (\). Przedstawiliśmy informację o tym, w jaki sposób interpreter dzieli wiersz na słowa, umożliwiając nawet określenie ogranicznika (za pomocą zmiennej środowiskowej $IFS). Znana jest nam zasada przypisywania słów do zmiennych powłoki (np. $1, $2, $3) i mechanizm przekierowania danych wejściowych i wyjściowych do i z pliku oraz do i z innych procesów (w potoku). Aby poczuć się rzeczywistym ekspertem w programowaniu skryptowym, trzeba zrozumieć poszczególne etapy procedury przetwarzania wiersza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required