Etapy przetwarzania polecenia

Zagadnienie przetwarzania informacji wiersza poleceń było wielokrotnie wzmiankowane w poszczególnych rozdziałach książki. Omawialiśmy w nich sposób interpretowania znaków apostrofu (''), cudzysłowu ("") oraz lewego ukośnika (\). Przedstawiliśmy informację o tym, w jaki sposób interpreter dzieli wiersz na słowa, umożliwiając nawet określenie ogranicznika (za pomocą zmiennej środowiskowej $IFS). Znana jest nam zasada przypisywania słów do zmiennych powłoki (np. $1, $2, $3) i mechanizm przekierowania danych wejściowych i wyjściowych do i z pliku oraz do i z innych procesów (w potoku). Aby poczuć się rzeczywistym ekspertem w programowaniu skryptowym, trzeba zrozumieć poszczególne etapy procedury przetwarzania wiersza ...

Get Bash. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.