CVS

System kontroli wersji CVS jest powszechnie wykorzystywanym i dobrze poznanym rozwiązaniem, które zostało wyposażone w narzędzia wiersza poleceń pracujące we wszystkich nowoczesnych systemach operacyjnych (również w systemie Windows), a także w graficzne aplikacje przeznaczone dla niektórych z nich (przede wszystkim dla systemu Windows).

Zalety

  • Jest powszechnie dostępny i stosowany od dawna.

  • Wielu administratorów systemów Unix oraz niemal każdy zespół opracowujący oprogramowanie zgodnie z zasadami otwartego kodu jest z nim zaznajomiony.

  • Jest łatwy w użyciu w przypadku nieskomplikowanych projektów.

  • Pozwala na łatwe korzystanie ze zdalnych repozytoriów.

  • Bazuje na rozwiązaniu RCS, które pozwala na modyfikację danych w centralnym repozytorium.

Wady

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.