O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z powłoką bash

Czym jest powłoka systemowa i dlaczego warto się nią zainteresować?

Wszystkie aktualne systemy operacyjne (przez aktualne należy rozumieć systemy wydane po roku 1970) są wyposażone w pewien interfejs użytkownika, czyli rozwiązanie umożliwiające wprowadzanie dowolnych poleceń, które są następnie wykonywane przez system operacyjny. W wielu systemach operacyjnych wspomniany interfejs definiowania poleceń jest na stałe zintegrowany z systemem i stanowi jedyny mechanizm wymiany informacji między użytkownikiem a komputerem. W praktyce jednak jego działanie ogranicza się jedynie do umożliwienia użytkownikowi wykonania polecenia. W końcu jakie jeszcze zadania miałby realizować?

Twórcy systemu operacyjnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required