O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.4. Uzyskiwanie informacji na temat plików

Problem

Potrzebujemy większej ilości danych na temat pliku, w tym informacji o jego typie, właścicielu, możliwości uruchomienia, liczbie dowiązań stałych oraz dacie ostatniego użycia i modyfikacji.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenia ls, stat, file lub find.

$ touch /tmp/przykładowy_plik

$ ls /tmp/przykładowy_plik
/tmp/przykladowy_plik

$ ls –l /tmp/przykładowy_plik
-rw-r–r--  1 jp   jp 0 sie 29 17:35 /tmp/przykładowy_plik
$ stat /tmp/przykładowy_plik File: '/tmp/przykładowy_plik' Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 pusty zwykły plik Device: 302h/770d Inode: 102731 Links: 1 Access: (0644/-rw-r–r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root) Access: 2007-08-29 17:35:43.653276208 +0200 Modify: 2007-08-29 17:35:43.653276208 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required