O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.6. Cudzysłowy i apostrofy w instrukcjach powłoki

Problem

Chcemy zapoznać się z zasadami stosowania znaków cudzysłowu i apostrofu w instrukcjach powłoki.

Rozwiązanie

Ciągi tekstowe powinny być otaczane znakami apostrofu, chyba że zawierają elementy, które powinny zostać zinterpretowane przez powłokę.

Analiza

Tekst nieotoczony żadnymi znakami cudzysłowu lub apostrofu oraz tekst umieszczony między znakami cudzysłowu jest przez powłokę uznawany za ciąg podlegający interpretacji i podmianie wartości. Oto przykład:

$ echo Kawa kosztuje $5!
Kawa kosztuje !

$ echo "Kawa kosztuje $5!"
-bash: !": event not found

$ echo 'Kawa kosztuje $5!'
Kawa kosztuje $5!

W pierwszym przykładzie ciąg $5 jest traktowany jak zmienna, której wartość należy wyświetlić. Ponieważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required