O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.3. Formatowanie danych wyjściowych

Problem

Chcemy mieć większy wpływ na formatowanie i rozmieszczenie poszczególnych informacji w zestawieniu wynikowym.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać wbudowane polecenie printf.

Zgodnie z poniższym przykładem:

$ printf '%s = %d\n' Wierszy $LINES
Wierszy = 24
$

lub

$ printf '%-20.20s = %4.2f GHz\n' 'Częstotliwość' 1.92735
Częstotliwość     = 1.93 GHz
$

Analiza

Wbudowane polecenie printf działa w taki sam sposób, jak instrukcja o tej samej nazwie w języku C. Pierwszy parametr odpowiada ciągowi formatu. Natomiast kolejne parametry są formatowane zgodnie z definicją formatowania (%).

Wartości liczbowe występujące między znakiem % a specyfikatorem formatu (w przedstawionych przykładach są to znaki s, f i d) określają dodatkowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required