O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.4. Wyświetlanie wyniku bez znaku nowego wiersza

Problem

Chcemy wygenerować dane wyjściowe bez znaku nowego wiersza, który jest automatycznie dołączany przez polecenie echo.

Rozwiązanie

Zadanie można ławo wykonać za pomocą instrukcji printf. Wystarczy usunąć końcowy symbol \n z ciągu formatu. W przypadku korzystania z polecenia echo trzeba do jego wywołania dodać opcję –n.

$ printf "%s %s" znak zachęty
znak zachęty$

lub

$ echo -n znak zachęty
znak zachęty$

Analiza

Z uwagi na brak symbolu nowego wiersza na końcu ciągu formatującego instrukcji printf (pierwszy parametr instrukcji), znak zachęty ($) został wyświetlony zaraz za tekstem wygenerowanym przez polecenie printf. Rozwiązanie to jest bardziej przydatne podczas pisania skryptów powłoki, które składają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required