O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.8. Przekazanie danych wyjściowych i komunikatów o błędach do różnych plików

Problem

Wiemy, że program wygeneruje listing wynikowy. Nie chcemy jednak, żeby występowały w nim komunikaty o błędach. Chcemy zapisać komunikaty o błędach, ale oddzielenie ich od danych użytkowych jest dość trudne.

Rozwiązanie

Należy skierować dane i komunikaty o błędach do różnych plików.

$ mójprogram 1>dane.txt 2>błędy.txt

Inny, częściej stosowany sposób polega na wykorzystaniu składni:

$ mójprogram >dane.txt 2>błędy.txt

Analiza

Zastosowanie przedstawionych instrukcji spowoduje utworzenie przez powłokę dwóch różnych plików. Pierwszy (dane.txt) będzie przechowywał ewentualne dane wyjściowe z programu mójprogram. Natomiast w pliku błędy.txt zostaną umieszczone komunikaty o błędach. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required