O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.9. Przekazanie danych wyjściowych i komunikatów o błędach do tego samego pliku

Problem

Wykorzystując mechanizm przekierowania, można przekazać dane wyjściowe i komunikaty o błędach do różnych plików. Ale w jaki sposób można zapisać wynik i komunikaty o błędach w jednym pliku?

Rozwiązanie

Należy użyć odpowiedniej składni instrukcji, która zapewnia przekierowanie strumienia błędów w to samo miejsce, do którego kierowany jest strumień wyjściowy.

Forma zalecana:

$ obydwa >& plik_wynikowy

lub

$ obydwa &> plik_wynikowy

Starszy i nieco mniej przejrzysty sposób zapisu:

$ obydwa > plik_wynikowy 2>&1

W przedstawionych przykładach ciąg obydwa odpowiada potencjalnemu programowi, który wygeneruje dane zarówno dla strumienia STDERR, jak i strumienia STDOUT.

Analiza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required