O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.11. Wykorzystanie jedynie początkowego lub końcowego fragmentu pliku

Problem

Chcemy wyświetlić lub przekazać do dalszego przetwarzania jedynie początkowy lub końcowy fragment pliku.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenia head lub tail. Domyślnie instrukcja head przekazuje do strumienia wyjściowego dziesięć pierwszych wierszy wskazanego pliku, a instrukcja tail — dziesięć ostatnich. Jeżeli w ciągu wywołania zostanie zdefiniowanych więcej plików, wyodrębniane są stosowne wiersze z każdego z nich. Aby zmienić liczbę przekazywanych wierszy, wystarczy użyć opcji liczba (np. -5). Polecenie tail jest również wyposażone w opcje –f i –F, które monitorują końcową część pliku i na bieżąco wyświetlają dopisywane do niego wiersze. Interesująca jest również ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required