O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.12. Pomijanie nagłówka pliku

Problem

W pliku występuje jeden wiersz nagłówka lub większa liczba takich wierszy. Musimy przetworzyć treść pliku z pominięciem jego nagłówka.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenie tail ze specjalną opcją. Aby na przykład pominąć pierwszy wiersz pliku, wystarczy wprowadzić polecenie:

$ tail –n +2 plik
Wiersz 2
Wiersz 3
Wiersz 4
Wiersz 5

Analiza

Parametr polecenia tail poprzedzony znakiem minus (-) wyznacza wartość przesunięcia względem końca pliku. Zatem polecenie tail -10 plik powoduje wyświetlenie dziesięciu ostatnich wierszy z pliku plik (co jednocześnie jest domyślnym sposobem działania polecenia). Wartość liczbowa poprzedzona znakiem plus (+) jest natomiast definicją przesunięcia wyznaczanego w odniesieniu do początku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required