O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.14. Zapisywanie i grupowanie danych wyjściowych większej liczby poleceń

Problem

Chcemy zarejestrować informacje za pomocą przekierowania, wprowadzając jednocześnie kilka instrukcji w jednym wierszu.

$ pwd; ls; cd ../gdzieś; pwd; ls > /tmp/wszystko.txt

Mechanizm przekierowania obejmuje jednak tylko ostatnie polecenie — ostatnią instrukcją ls w wierszu. Dane wyjściowe wszystkich pozostałych poleceń są wyświetlane na ekranie (nie są przekierowane do pliku).

Rozwiązanie

Użycie znaków nawiasu klamrowego ({}) pozwala na grupowanie poleceń. Dzięki temu operacja przekierowania dotyczy danych wyjściowych wygenerowanych przez wszystkie zgrupowane instrukcje. Oto przykład:

$ { pwd; ls; cd ../gdzieś; pwd; ls; } > /tmp/wszystko.txt

Ostrzeżenie

W rozwiązaniu tym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required