O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.21. Zabezpieczanie pliku przed przypadkowym nadpisaniem

Problem

Nie chcemy dopuścić do przypadkowego nadpisania zawartości pliku. Zdarzają się przecież przypadki pomyłek w nazwach plików, co może skutkować przekierowaniem danych wyjściowych do pliku, który nie powinien być modyfikowany.

Rozwiązanie

Można przekazać do powłoki informację o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w tego typu operacjach:

$ set –o noclobber
$

Aby wyłączyć tę opcję, wystarczy wykonać polecenie:

$ set +o noclobber
$

Analiza

Opcja noclobber uniemożliwia powłoce bash nadpisywanie istniejących plików w operacjach przekierowania strumienia wyjściowego. Jeśli wskazany plik docelowy nie istnieje, mechanizm działa w standardowy sposób — interpreter bash tworzy plik i zapisuje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required