O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Standardowy strumień wejściowy

Standardowy strumień wejściowy jest równie ważny jak strumień wyjściowy. Umożliwia bowiem dostarczanie danych do przetwarzającego je programu lub do poleceń zarządzających pracą skryptu. Pierwsza część każdego programu komputerowego zawsze bazuje na operacjach wejścia-wyjścia.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required