O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.1. Pobieranie danych wejściowych z pliku

Problem

Dane dla poleceń powłoki powinny być odczytywane z pliku.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać mechanizm przekierowania danych wejściowych. Zastosowanie operatora < spowoduje odczytanie danych z pliku.

$ wc < mój.plik

Analiza

Podobnie jak operator > powoduje zapisanie danych w pliku, operator < umożliwia pobranie informacji z pliku. Symbole przekierowania zostały dobrane w taki sposób, aby można było wizualnie ocenić kierunek przepływu danych. Wyznacza go grot strzałki.

Wiele poleceń powłoki jako parametry wywołania pobiera nazwę lub nazwy plików. Jeśli jednak żadna nazwa pliku nie zostanie zdefiniowana, odczytywane są informacje standardowego strumienia wejściowego. Wspomniane polecenia mogą być definiowane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required