O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.4. Wcinanie osadzonych dokumentów

Problem

Osadzone dokumenty znacznie ułatwiają tworzenie skryptów, ale jednocześnie wprowadzają pewien bałagan w formatowaniu kodu. Chcemy mieć więc możliwość wcinania ich treści, co zwiększy przejrzystość kodu.

Rozwiązanie

Wystarczy zastosować operator (<<-). Można wówczas na początku każdego wiersza wstawić znaki tabulacji (tylko znaki tabulacji!).

$ cat mójskrypt.sh
...
  grep $1 <<-'EOF'
    W tym miejscu
    można wstawić dużą ilość danych.
    Początkowe znaki tabulacji
    pozwalają na zachowanie wcięć obowiązujących w skrypcie,
    ale są pomijane podczas
    odczytywania tekstu.
    EOF
  ls
...
$

Analiza

Znak myślnika występujący za znakami mniejszości stanowi dla powłoki bash informację o tym, że należy zignorować początkowe znaki tabulacji. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required