O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.6. Wprowadzanie odpowiedzi typu tak-nie

Problem

Musimy pobrać od użytkownika prostą odpowiedź — tak lub nie — przy zachowaniu jak największej elastyczności kodu. Zastosowane rozwiązanie nie powinno wymuszać określonej wielkości liter i powinno zapewniać dostarczenie domyślnej odpowiedzi po naciśnięciu samego klawisza Enter.

Rozwiązanie

Jeżeli działania podejmowane przez skrypt nie są skomplikowane, można wykorzystać funkcję zawierającą w sobie cały potrzebny kod:

# plik receptury: func_choose # Użytkownik może zdecydować o wyborze określonej opcji. W zależności # od odpowiedzi użytkownika skrypt wykonuje określony kod # Wywołanie: # choose <domyślna odp. (t lub n)> <monit> <działanie dla 'tak'> <działanie dla 'nie'> # np. choose "t" \ # "Czy chcesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required