O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.5. Ustalenie poprawności wykonania polecenia

Problem

Chcemy wykonać pewne polecenia, ale część z nich powinna zostać zrealizowana tylko w przypadku, w którym inne instrukcje zostaną wykonane poprawnie. Przykładem może tu być konieczność zmiany katalogu (za pomocą polecenia cd) na katalog tymczasowy i usunięcia z niego wszystkich plików. Oczywiście, nie wolno dopuścić do usunięcia wszystkich plików, jeżeli operacja zmiany katalogów nie została wykonana poprawnie (na przykład z uwagi na brak odpowiednich praw dostępu lub błąd w zapisie nazwy katalogu).

Rozwiązanie

Należy wykorzystać kod zakończenia polecenia cd (udostępniany w zmiennej $?) oraz instrukcję warunkową if. Polecenie rm będzie wówczas mogło zostać wywołane tylko po poprawnym zakończeniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required