O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.7. Wykonywanie poleceń bez nadzoru

Problem

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Użytkownik systemu uruchomił polecenie w tle, a następnie zakończył pracę powłoki i wyszedł z biura na kawę. Po powrocie ze zdziwieniem spostrzegł, że zadanie nie jest wykonywane i nie zostało zakończone. Okazało się, że postęp był niewielki. Wygląda na to, że praca została przerwana bezpośrednio po zakończeniu pracy powłoki.

Rozwiązanie

Jeżeli uruchamia się polecenie w tle przy założeniu, że przed jego zakończeniem trzeba będzie opuścić powłokę, należy zastosować instrukcję nohup:

$ nohup długotrwałe_zadanie &
nohup: appending output to 'nohup.out'
$

Analiza

Uruchomienie zadania w tle (za pomocą operatora &) nie zmienia faktu, że pozostaje ono procesem potomnym powłoki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required