O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.8. Wyświetlenie komunikatów o błędach

Problem

Skrypt powinien generować komunikaty o nieprawidłowościach w swoim działaniu. Informacje te powinny być wyświetlane za każdym razem, gdy którekolwiek z poleceń nie zostanie wykonane poprawnie. Jednak duża liczba instrukcji if zmniejsza czytelność kodu.

Rozwiązanie

Często stosowaną techniką generowania komunikatów o błędach lub wyświetlania informacji w czasie debugowania skryptu jest stosowanie poleceń rozdzielanych operatorem ||. Oto przykład:

$ polecenie || printf "%b" "polecenie zakończone błędem. Radź sobie sam\n"

Analiza

Zgodnie z prezentowanymi wcześniej informacjami operator && nie dopuszcza do ustalenia wartości drugiego wyrażenia, jeżeli pierwsze nie jest prawdziwe. Podobnie działa operator

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required