O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.7. Wykorzystanie parametrów w skryptach powłoki

Problem

Użytkownicy skryptu powinni mieć możliwość wywoływania skryptu wraz z parametrami. Można oczywiście wymusić na użytkownikach powoływanie zmiennych powłoki, ale nie wydaje się to najlepszą metodą. Niezbędne jest również przekazanie danych do innego skryptu. Zmienne środowiskowe były tu pewnym rozwiązaniem, ale zbyt silnie uzależnia ono obydwa skrypty od siebie nawzajem.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać parametry wiersza poleceń. Każdy ciąg tekstowy zapisany w wierszu polecenia wywołującego skrypt powłoki jest dostępny dla tego skryptu w numerowanych zmiennych:

# krótki skrypt powłoki
echo $1

Powyższy kod powoduje wyświetlenie na ekranie wartość pierwszego parametru wpisanego w poleceniu wywołującym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required