O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.8. Iteracyjna analiza parametrów przekazanych do skryptu

Problem

Chcemy wykonać pewne operacje na kilku dostarczonych parametrach. Napisanie skryptu, który wykonuje określone działania w odniesieniu do jednego parametru, nie stanowi żadnego problemu — wystarczy wykorzystać odwołanie typu $1. Rzecz komplikuje się, gdy operacja musi zostać wykonana na pewnym zbiorze danych (np. plików). Załóżmy, że skrypt powinien być wywoływany w następujący sposób:

uwzglwszystkie *.txt

Wiadomo, że powłoka przygotuje listę plików, których nazwy spełniają kryteria dopasowania określone wzorcem *.txt (odpowiadającym wszystkim plikom, których nazwy kończą się na .txt).

Rozwiązanie

Należy wykorzystać specjalną zmienną powłoki $*, która reprezentuje wszystkie parametry ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required