O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.11. Zliczanie parametrów

Problem

Chcemy wiedzieć z iloma parametrami skrypt został wywołany.

Rozwiązanie

Informacja o liczbie parametrów jest przechowywana w zmiennej ${#}. Poniżej został przedstawiony przykład skryptu, który wymusza wprowadzenie trzech parametrów.

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: check_arg_count # # Sprawdzenie liczby parametrów # Poprawny jest zarówno poniższy zapis, jak i zapis: if [ $# -lt 3 ] if (( $# < 3 )) then printf "%b" "Błąd. Niedostateczna liczba parametrów.\n" >&2 printf "%b" "użycie: mójskrypt plik1 op plik2\n" >&2 exit 1 elif (( $# > 3 )) then printf "%b" "Błąd. Zbyt wiele parametrów.\n" >&2 printf "%b" "użycie: mójskrypt plik1 op plik2\n" >&2 exit 2 else printf "%b" "Prawidłowa liczba parametrów. Przetwarzanie...\n" ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required