O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.12. Wykorzystanie parametrów

Problem

Każdy bardziej rozbudowany skrypt powłoki przyjmuje zazwyczaj dwa rodzaje parametrów — opcje, które modyfikują sposób działania skryptu oraz rzeczywiste parametry, które są przez skrypt przetwarzane. Po przeanalizowaniu opcji trzeba się ich w pewien sposób pozbyć.

Przeanalizujmy prezentowany wcześniej skrypt:

for FN in "$@"
do
    echo zmieniam $FN
    chmod 0750 "$FN"
done

Nie jest on szczególnie skomplikowany. Jego działanie polega na wyświetleniu przetwarzanej nazwy pliku i zmianie praw dostępu do tego pliku. Załóżmy, że wskazane byłoby, żeby w niektórych przypadkach skrypt ten nie wyświetlał nazwy modyfikowanego pliku. W jaki sposób można dodać opcję wyłączającą generowanie komunikatów opisowych z zachowaniem pętli ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required