O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.17. Generowanie komunikatów o błędach w przypadku niezdefiniowania parametrów

Problem

Przedstawione wcześniej rozwiązania mające na celu wyznaczanie wartości domyślnych są bardzo przydatne, ale niekiedy działanie skryptu jest uzależnione od tego, czy użytkownik wprowadzi pewną wartość, czy nie. Czasami nieuwzględnienie parametrów sprawia, że użytkownicy nie wiedzą, jakie zadania są w rzeczywistości realizowane przez skrypt. Załóżmy, że zgadywanie nie jest wskazane. Czy istnieje jakaś szybsza metoda sprawdzenia wartości kilku parametrów niż definiowanie grupy instrukcji if?

Rozwiązanie

W odwołaniach do parametrów można wykorzystać zapis ${:?}. Jeżeli parametr nie jest zdefiniowany lub ma pustą wartość, powłoka bash wygeneruje stosowny komunikat ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required