O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5.19. Wykorzystanie zmiennych tablicowych

Problem

Do tej pory było prezentowanych wiele skryptów wykorzystujących różnorodne zmienne, ale czy powłoka bash pozwala na stosowanie zmiennych tablicowych?

Rozwiązanie

Tak. Interpreter bash pozwala na wykorzystywanie specjalnej składni dla tablic jednowymiarowych.

Analiza

Inicjalizacja tablicy nie stanowi problemu, jeżeli wartości poszczególnych elementów są znane w czasie pisania skryptu. Składnia instrukcji nie jest wówczas skomplikowana:

MYRA=(pierwszy drugi trzeci czwarty)

Każdy element tablicy jest wymieniany między znakami nawiasu jako oddzielne słowo. Odwołania do poszczególnych elementów są zapisywane w następujący sposób:

echo element ${MYRA[0]} i ${MYRA[2]}

Wynik wykonania powyższej instrukcji to:

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required