O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.3. Sprawdzanie właściwości plików

Problem

Chcemy usprawnić skrypt, dodając do niego funkcję sprawdzenia, czy plik istnieje (przed podjęciem próby odczytania z niego danych), czy plik wyjściowy ma ustawione odpowiednie prawa dostępu (przed próbą zapisania w nim informacji) oraz czy katalog istnieje (przed próbą przejścia do niego). W jaki sposób można zawrzeć tego typu mechanizmy w skrypcie powłoki bash?

Rozwiązanie

W instrukcji test należy uwzględnić odpowiednie operatory sprawdzenia cech pliku. Zdefiniowany wcześniej problem można rozwiązać za pomocą skryptu o następującej treści:

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: checkfile # DIRPLACE=/tmp INFILE=/home/krzys/interesujące.dane OUTFILE=/home/krzys/zbiór.wyników if [ -d "$DIRPLACE" ] then cd $DIRPLACE ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required