O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.5. Sprawdzanie właściwości ciągów tekstowych

Problem

Chcemy, żeby przed wykorzystaniem ciągu tekstowego skrypt sprawdził jego wartość. Sam ciąg tekstowy może zostać przekazany do programu przez użytkownika, może zostać odczytany z pliku lub dostarczony za pośrednictwem zmiennej powłoki.

Rozwiązanie

Dzięki wbudowanemu poleceniu test interpreter bash może wykonać kilka podstawowych testów, definiowanych pomiędzy znakami nawiasu kwadratowego instrukcji if. Weryfikacja może obejmować sprawdzenie, czy zmienna przechowuje jakikolwiek tekst lub czy dwie zmienne przechowują ten sam tekst.

Analiza

Przykładowy kod:

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: checkstr # # instrukcja if sprawdza, czy # długość ciągu tekstowego jest większa od zera # # wykorzystano ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required