O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.10. Pętla while

Problem

Chcemy, aby skrypt ponawiał określone działanie tak długo, jak długo jest spełniony określony warunek.

Rozwiązanie

Pętla while znajduje zastosowanie w przypadku warunków bazujących na wyrażeniach arytmetycznych:

while (( COUNT < MAX ))
do
    odpowiednie instrukcje
    let COUNT++
done

wyrażeniach odnoszących się do systemu plików:

while [ -z "$LOCKFILE" ]
do
    odpowiednie instrukcje
done

oraz danych dostarczanych przez użytkownika:

while read lineoftext
do
    przetwarzanie danych zapisanych w zmiennej $lineoftext
done

Analiza

Wykorzystane w pierwszym przykładzie instrukcji while znaki podwójnego nawiasu wyznaczają wyrażenie arytmetyczne. Zasada ich stosowania jest analogiczna do użycia wyrażenia $(( )) podczas przypisywania wartości zmiennej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required