6.10. Pętla while

Problem

Chcemy, aby skrypt ponawiał określone działanie tak długo, jak długo jest spełniony określony warunek.

Rozwiązanie

Pętla while znajduje zastosowanie w przypadku warunków bazujących na wyrażeniach arytmetycznych:

while (( COUNT < MAX ))
do
    odpowiednie instrukcje
    let COUNT++
done

wyrażeniach odnoszących się do systemu plików:

while [ -z "$LOCKFILE" ]
do
    odpowiednie instrukcje
done

oraz danych dostarczanych przez użytkownika:

while read lineoftext
do
    przetwarzanie danych zapisanych w zmiennej $lineoftext
done

Analiza

Wykorzystane w pierwszym przykładzie instrukcji while znaki podwójnego nawiasu wyznaczają wyrażenie arytmetyczne. Zasada ich stosowania jest analogiczna do użycia wyrażenia $(( )) podczas przypisywania wartości zmiennej ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.