O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.11. Pętla z wykorzystaniem instrukcji read

Problem

Jakie zadania można zrealizować za pomocą pętli while? Jednym z obszarów zastosowań instrukcji while jest pobieranie danych strumienia wyjściowego innego polecenia. Załóżmy, że w systemie jest wykorzystywany system kontroli wersji Subversion, którego plikiem wykonywalnym jest plik svn (podobne zadanie realizuje mechanizm cvs). Podczas sprawdzania statusu zmienionych plików może zostać wyświetlony na ekranie listing zbliżony do następującego:

$ svn status bcb
M   bcb/admin.c
?   bcb/dmin.c
?   bcb/mdiv.tmp
A   bcb/optrn.c
M   bcb/optson.c
?   bcb/prtbout.4161
?   bcb/rideaslist/odt
?   bcb/x.maxc
$

Wiersze rozpoczynające się od znaku zapytania odnoszą się do plików, które nie zostały zarejestrowane przez system ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required