O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.12. Pętla ze zliczaniem iteracji

Problem

Pętla powinna zostać wykonana określoną liczbę razy. Oczywiście, można by do tego celu wykorzystać pętlę while wraz z mechanizmem zliczania i sprawdzania liczby wykonanych iteracji, jednak większość języków programowania udostępnia pętlę for, która realizuje tego typu zadania. Czy można jej użyć również w powłoce bash?

Rozwiązanie

Należy wykorzystać specjalną składnię instrukcji for, która przypomina analogiczną konstrukcję programową języka C, ale ujętą w dwa nawiasy okrągłe.

$ for (( i=0 ; i < 10; i++ )) ; do echo $i ; done

Analiza

W początkowych wersjach powłoki bash składnia instrukcji for umożliwiała jedynie iteracyjne wykorzystanie ustalonej liczby elementów. Jak na skryptowe języki powłoki była to całkiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required