O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.15. Przetwarzanie parametrów wiersza polecenia

Problem

Chcemy utworzyć skrypt powłoki, który wygeneruje wiersz złożony z myślników. Skrypt powinien być parametryzowany i umożliwiać określenie liczby znaków oraz pozwalać na wskazanie innego znaku niż myślnik. Składnia wywołania powinna być następująca:

dashes        #wyświetlenie 72 znaków myślnika
dashes 50     #wyświetlenie 50 znaków myślnika
dashes –c= 50 #wyświetlenie 50 znaków równości
dashes –cx    #wyświetlenie 72 znaków x

Czy jest jakiś łatwy sposób przeanalizowania tego typu parametrów?

Rozwiązanie

W profesjonalnym skrypcie należałoby wykorzystać wbudowane polecenie powłoki getopts. Celem tej receptury jest jednak przedstawienie instrukcji case w działaniu. Z tego względu przetwarzanie parametrów wywołania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required