O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.18. Kalkulator wykorzystujący notację RPN

Problem

Choć operacje konwersji liczb binarnych na dziesiętne, ósemkowe i szesnastkowe można wykonywać w pamięci, to jednak nie jest to najłatwiejsze zadanie. Można je oczywiście zrealizować za pomocą kalkulatora, ale nigdy nie ma go pod ręką. Co zrobić w takim przypadku?

Rozwiązanie

Można napisać kod kalkulatora, wykorzystując do tego celu operacje arytmetyczne powłoki oraz notację RPN:

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: rpncalc # # Tekstowy kalkulator dla liczb całkowitych wykorzstujący notację RPN # # Parametry do obliczeń musą być zapisywane zgodnie # z formatem: a b op # zamiast operatora * można użyć znaku x # # sprawdzenie liczby parametrów: if [ \( $# -lt 3 \) -o \( $(($# % 2)) -eq 0 \) ] then ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required