O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.1. Wyszukiwanie określonego ciągu w pliku tekstowym

Problem

Chcemy wyszukać wszystkie wystąpienia określonego ciągu tekstowego w jednym pliku lub w kilku plikach tekstowych.

Rozwiązanie

Instrukcja grep umożliwia wyszukanie w pliku ciągu tekstowego opisanego za pomocą podanego wyrażenia.

$ grep printf *.c
bin2c.c:        printf("const char %s[] %s=\n",
bin2c.c:            printf("\\x%02x",ch);
bin2c.c:        printf("\t;\n\nconst int %s_size = %d;\n", argv[1], total);
binoffset.c:  fprintf (stderr, "%s ver. %s\n", progname, VERSION);
binoffset.c:  printf ("%ld\n", firstloc);
binoffset.c:  fprintf (stderr, "%ld\n", firstloc);
conmakehash.c: fprintf(stderr, "Usage: \n"
$

Plik przeszukane za pomocą przedstawionego polecenia zostały pobrane z bieżącego katalogu. W instrukcji został ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required