O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.4. Wyszukiwanie ciągu tekstowego niezależnie od wielkości liter

Problem

Chcemy wyszukać w pliku dziennika określone komunikaty (np. error). Aby mieć pewność, że zostaną wyodrębnione wszystkie tego typu informacje, podczas przeszukiwania pliku nie powinna być uwzględniana wielkość liter.

Rozwiązanie

Dodanie do polecenia grep opcji –i powoduje zignorowanie informacji o wielkości liter.

$ grep –i error plik.dziennika

Analiza

W operacji wyszukiwania bez uwzględniania wielkości liter za dopasowane zostaną uznane ciągi o treści ERROR, error, Error, a także wszystkie inne ich warianty, jak ErrOr lub eRrOr. Opisana opcja jest szczególnie użyteczna w analizowaniu dokumentów, które mogą zawierać tekst o różnej wielkości znaków — na przykład gdy wyszukiwane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required