O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.5. Przeszukiwanie danych przekazywanych w potoku

Problem

Chcemy odszukać określony ciąg tekstowy, ale ciąg ten nie jest zapisany w pliku. Jest on natomiast fragmentem listingu wynikowego pewnego polecenia lub elementem danych wyjściowych potoku poleceń.

Rozwiązanie

Dane wynikowe należy przekazać za pomocą potoku do polecenia grep.

$ potok | poleceń | grep

Analiza

Jeśli w wywołaniu polecenia grep nie zostanie uwzględniona nazwa pliku, program odczyta dane ze standardowego strumienia wejściowego. Podobnie działa większość poprawnie przygotowanych narzędzi powłoki. Ta cecha właśnie czyni je tak użytecznymi elementami składowymi skryptów.

Jeżeli działaniem polecenia grep mają być również objęte komunikaty o błędach, trzeba pamiętać, aby dane standardowego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required