O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.7. Wyszukiwanie z użyciem bardziej rozbudowanych wzorców

Problem

Zaimplementowany w poleceniu grep mechanizm wyrażeń regularnych umożliwia definiowanie rozbudowanych wzorców dopasowania, które gwarantują realizację nawet najbardziej wyrafinowanych operacji wyszukiwania.

Wyrażenia regularne pozwalają na definiowanie wzorców dopasowania dla ciągów tekstowych. Każda litera alfabetu zapisana we wzorcu odpowiada takiemu samemu znakowi w ciągu tekstowym. Na przykład litera A odpowiada znakowi A w ciągu tekstowym, litera B znakowi B itd. Nie ma tu żadnych niespodzianek. W wyrażeniach regularnych można jednak stosować również wiele symboli specjalnych, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi symbolami pozwalają na tworzenie bardziej skomplikowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required