O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.9. Zamiana znaków

Problem

Chcemy w całym tekście zastąpić jeden znak innym.

Rozwiązanie

Zastępowanie jednego znaku innym należy do zadań polecenia tr. Oto przykład:

$ tr ';' ',' <przed.txt >po.txt

Analiza

Domyślny sposób działania polecenia tr polega na zastąpieniu tych znaków w tekście źródłowym, które odpowiadają pierwszemu znakowi parametru. Znakiem zastępującym jest z kolei pierwszy znak ciągu, który został podany jako drugi parametr wywołania instrukcji.

W przedstawionym przykładzie tekst do przetworzenia został przekierowany z pliku przed.txt i został zapisany w pliku po.txt. Sama operacja polegała natomiast na zastąpieniu wszystkich znaków średnika znakami przecinka.

Dlaczego znaki średnika i przecinka zostały otoczone znakami apostrofu? Średnik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required