O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.11. Konwersja plików DOS do formatu systemu Linux

Problem

Chcemy przekształcić pliki tekstowe systemu DOS do formatu obowiązującego w systemie Linux. Problem wynika z faktu, że w systemie DOS każdy wiersz jest zakończony dwoma znakami — znakiem powrotu kursora oraz znakiem nowego wiersza. W systemie Linux na końcu każdego wiersza dołączany jest jeden znak — znak nowego wiersza. W jaki sposób można więc usunąć niepotrzebny znak formatu DOS?

Rozwiązanie

Dzięki wywołaniu polecenia tr z opcją –d można usunąć wszystkie znaki wymienione na uwzględnionej w instrukcji liście. Aby na przykład usunąć wszystkie znaki powrotu kursora (\r) charakterystyczne dla systemu DOS, wystarczy wykonać następujące polecenie:

$ tr –d '\r' <plik.dos >plik.txt

Ostrzeżenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required